"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

11. Kalkınma Planı Mecliste . Planda Su Kanunundan söz edilmemiş !

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Planda Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacağından söz ediliyor . Planda ayrıca DSİ’nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir. deniyor. Elektrik üretiminde doğal gazın 2018’de %29,85 olan payının %20,7’ye gerilemesi, yenilenebilir kaynakların payının ise %32,5’den %38,8’e yükselmesi öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin elektrik şebekesindeki etkisine karşın pompaj depolamalı HES’ler dahil olmak üzere enerji depolama sistemlerinin devreye alınması ile öz tüketim amaçlı lisanssız güneş ve rüzgar enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanması da hedefler arasında. 7 bölge için iklim değişikliği eylem planları hazırlanacak Planda iklim değişikliği başlığı altında, iklim değişikliğinin küresel düzeyde çeşitli etkilerinin hızlandığı görülmekle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Paris Anlaşması kapsamındaki taahhüt ve uyum seviyeleri küresel hedefleri gerçekleştirmede yetersiz kalacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin de gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum çabaları sürmekte olduğu belirtilen planda, Türkiye’nin sanayi yoğun büyüme trendiyle iklim finansmanına erişim imkanlarının açıklığa kavuşturulması, marjinal maliyeti en düşük emisyon azaltım fırsatlarının kullanılabilmesini sağlayacağı belirtiliyor. Plana göre Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkeleri ile Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde sürdürülecek. Planda  6 Yıldır Hazırlıkları süren Su Yasasından söz edilmemiş  Planda Su Kaynakları ve Su Hizmetleri yönetimi daha çok kentsel su yönetimi çerçevesinde ele alınmış ve uzun süredir yasalaşmayı bekleyen Yeni Su Yasası taslağından söz edilmemiş . Su Yönetimi,  11 kalkınma planında daha çok 2.4.5 Kentsel Altyapı bölümünde ele  alınmış. 2.4.5. Kentsel Altyapı
  1. Amaç
  2. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.
  3. Politika ve Tedbirler
  4. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır. 697.2. Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır. 697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir. 697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
  1. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
698.1. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 698.2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir. 698.3. SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir. 698.4. Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.
  1. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.
699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 699.2. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir. 699.4. Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.     11.nci Kalkınma Planı için lütfen tıklayınız OnbirinciKalkinmaPlani                                        


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 4 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 81 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 187332