ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Havza ve Su Yönetimi koordinasyon kurulları tebliği yayınlandı

Tebliğ ile Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor
18 Ocak 2019
Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ ile havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin usul ve esaslar  ile Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının teşekkülü ile bu heyet ve kurulların görevlerini, çalışma usul ve esasları belirleniyor.
Tebliğ ve ekleri için tıklayınız
18 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30659
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından: HAVZA YÖNETİMİ MERKEZ KURULU, HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ VE İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının teşekkülü ile bu heyet ve kurulların görevlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri ile 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, c) Havza: Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanını, ç) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi gayesi ile hazırlanan planı, d) Havza Yönetim Heyeti: Havza ölçekli yönetim planlarının uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek amacıyla her bir havza için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu, e) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususları görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca bağlanmayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletmek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak üzere oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu, f) Havza yönetim planı: Bir havzadaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere, su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek katılımcı bir yaklaşımla havzanın tamamını esas alarak hazırlanan planı, g) Havza ölçekli yönetim planları: Havza koruma eylem planı, havza su tahsis planı, havza yönetim planı, havza taşkın yönetim planı, havza kuraklık yönetim planı gibi havza ölçeğinde suyla ilgili yapılan bütün planları, ğ) Havza su tahsis planı: Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarının içme ve kullanma, çevresel su ihtiyacı, zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşıma, ulaşım, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri avcılığı ve diğer ihtiyaçlara uygun olarak dağıtımını, h) İçme-kullanma suyu havza koruma planı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü veya yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı, ı) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Havza ölçekli yönetim planları uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları il ölçeğinde yürütmek amacıyla her bir il için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu, i) Kuraklık yönetim planı: Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri içeren yönetim planını, j) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/7 sayılı Genelge ile belirlenen kurulu, k) SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü, l) Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanarak, taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemleri içeren yönetim planını, m) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi: Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla hazırlanan stratejiyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyeti ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Havza Yönetimi Merkez Kurulunun teşkili ve görevleri MADDE 5 – (1) Havza Yönetimi Merkez Kuruluna ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Kurul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin Genel Müdürleri, DSİ Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK A.Ş. Genel Müdürü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanından oluşur. (2) Havza Yönetimi Merkez Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür. (3) Başkan gerek duyduğu takdirde; gündem konularına göre uzmanlar, ilgili merkez ve/veya taşra kurum temsilcileri ile özel sektör temsilcilerini, Kurulu bilgilendirmek üzere oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir. (4) Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevleri şunlardır: a) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları takip etmek. b) Su yönetimi ile ilgili ulusal seviyede problemleri gündeme getirerek, çözümü için karar almak ve uygulamaların takibini yapmak. c) Havza Yönetim heyetlerince iletilen hususları karara bağlamak, alınan kararların uygulanması için ilgili kurumlara bildirmek ve uygulamaların takibini yapmak. ç) Karara bağlanamayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak. d) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak. e) İçme-kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan içme-kullanma suyu havza koruma planı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri takip etmek. f) Gerekli görülen durumlarda ilgili Havza Yönetim Heyeti Başkanını ve beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini toplantılara davet etmek. g) Havza yönetim planlarını Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun onayına sunmak. ğ) DSİ tarafından gündeme getirilen havzalar arası su transferi konularını karara bağlanmak üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak. h) Ulusal Su Planını karara bağlanmak üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak ve gelişmeleri değerlendirmek. (5) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (6) Havza Yönetimi Merkez Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Havza Yönetim Heyeti teşkili MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından bu Tebliğdeki usul ve esaslara göre her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teşkil edilir. (2) Havza Yönetim Heyetlerine, Bakanlıkça Koordinatör Vali olarak belirlenen ve Ek-1’de belirtilen vali başkanlık eder. (3) Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri, Ek-1’de belirtilen Koordinatör Vali başkanlığında, havzada yer alan diğer illerin vali veya vali yardımcıları; büyükşehirlerin büyükşehir belediye başkanları ile su ve kanalizasyon idaresi genel müdürleri; büyükşehir olmayan illerin il belediye başkanları, il özel idaresi genel sekreterleri; SYGM temsilcisi, DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi; sınır aşan havzalarda Türkiye Su Enstitüsü temsilcisi; koordinatör ilden sorumlu DSİ Bölge Müdürü, havzada yer alan diğer DSİ Bölge Müdürlüklerinin temsilcileri, havzada yer alan illerin Bakanlık İl Müdürleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, İLBANK A.Ş. temsilcisi ile en fazla ikişer temsilci olmak şartıyla heyet başkanı tarafından belirlenen organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri temsilcilerinden oluşur. (4) Havza Yönetim Heyeti Başkanı, gerek duyduğu takdirde, gündem konularına göre ilgili kurum/kuruluşların merkez ve/veya taşra temsilcilerini oy hakkı ile, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanları ise oy hakkı olmaksızın Heyet toplantılarına davet edebilir. (5) Ek-1’deki listede olmadığı halde Havza Yönetim Heyetince havzadaki su miktarı ve kalitesi üzerinde önemli bir baskı unsuru olduğuna kanaat getirilen diğer illerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar da Havza Yönetim Heyetinin kararı ile heyete dâhil edilebilir. Ek-1’deki listede olduğu halde Havza Yönetim Heyetince önemli bir baskı unsuru olmadığına kanaat getirilen iller veya illerdeki üye kurum ve kuruluşlar Havza Yönetim Heyetinin kararı ile heyetten çıkarılabilir. Havza Yönetim Heyetinin görevleri ile çalışma usul ve esasları MADDE 7 – (1) Havza Yönetim Heyetlerinin görevleri şunlardır: a) Görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak olan havza ölçekli yönetim planları ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak, planların uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara Heyetin aldığı kararları bildirmek. b) İçme-kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve hazırlanan içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının uygulanmasını sağlamak. c) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları ve ilgili kurum veya kuruluşların yaptığı çalışmaları değerlendirerek Havza Yönetimi Merkez Kuruluna raporlamak. ç) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimini, görüşlerinin alınmasını ve aktif katılımını sağlamak. d) Havza yönetim planlarını Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasının takibini yapmak ve raporlamak. e) Havza ölçeğindeki su yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak. f) Havza Yönetim Heyeti toplantısı için belirlediği tarihi, toplantıdan 1 ay önce Havza Yönetimi Merkez Kurulu sekretaryasına bildirmek. (2) Havza Yönetim Heyeti yılın ikinci altı ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa toplanır. Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Heyet Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (3) Havza Yönetim Heyeti toplantı gündemi, birinci fıkrada belirtilen görev tanımları çerçevesinde belirlenir. (4) Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını Ek-2’de yer alan başlıkları içeren rapor halinde Havza Yönetim Heyeti toplantısından itibaren en geç 30 gün içerisinde Havza Yönetimi Merkez Kurulu sekretaryasına sunar. (5) Havza Yönetim Heyeti sekretaryası, havza ölçekli yönetim planlarının uygulanmasına ilişkin gelişmeleri, Bakanlıkça belirlenen takip tablosu şablonuna uygun olarak her yılın Haziran ve Aralık ayında Havza Yönetimi Merkez Kurulu sekretaryasına sunar. (6) Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetleri, koordinatör valilikteki DSİ Bölge Müdürlüğü veya DSİ Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. (7) Sekretarya tarafından heyet üyeleri ve Havza Yönetimi Merkez Kurulu ile yapılan yazışmalarda Ek-4’te yer alan yazışma şablonu kullanılır. (8) Havza Yönetim Heyetleri, görev tanımına giren konularda çalışmak üzere alt komisyonlar ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. Kurulacak alt komisyon ve çalışma gruplarında, heyet üyesi olmayan kurum/kuruluş ve uzmanlar yer alabilir. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili, görevleri ile çalışma usul ve esasları MADDE 8 – (1) Valiliklerce İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları oluşturulur. (2) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, ilin valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı ve su ve kanalizasyon idaresi genel müdürü; illerde ise il belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve İLBANK A.Ş.’nin ildeki en üst düzey temsilcileri; Bakanlık İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile kurul başkanı tarafından belirlenen üniversite ve sulama birliklerinin en fazla ikişer temsilcisinden oluşur. (3) Kurul başkanı gündem konusuna bağlı olarak gerek duyduğu takdirde; İl Defterdarı, İl Telekom Müdürü, Orman Bölge Müdürlüğü, sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası başkanı, ilde faaliyet gösteren elektrik dağıtım kurumu müdürü, ilgili ilçelerin kaymakamlarını ve belediye başkanlarını oy hakkına sahip olarak; özel sektör temsilcisi, sulama kooperatifleri temsilcisi, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen birer temsilci, elektrik üretim santral yetkililerinin temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer uzmanları ise oy hakkı olmaksızın Kurula davet edebilir. (4) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: a) Bakanlıkça hazırlanacak havza ölçekli yönetim planları için gerekli katkıları sağlamak, havza ölçekli yönetim planları ile içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak. b) İl sınırları içerisinde oluşabilecek taşkın ve sel baskınlarının can ve mal kaybına neden olmaması için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. (5) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü veya ilgili DSİ Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. (6) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları yılın ilk altı ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa toplanır. Kurul başkanı ihtiyaç olması durumunda süreye bağlı kalmaksızın Kurulu toplayabilir. Ek-1’deki listeye göre İlin içinde bulunduğu birden fazla havza olması halinde, aynı gün tüm havzaların konularını görüşmek üzere her havza için ayrı gündemler oluşturularak tek bir toplantı yapabilir. (7) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (8) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantı gündemi, 4 üncü fıkrada belirtilen görev tanımları çerçevesinde belirlenir. (9) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, çalışmalarını, Ek-3’te yer alan başlıkları içeren raporlar halinde toplantı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Havza Yönetim Heyetine sunar. (10) Sekretarya tarafından kurul üyeleri ve Havza Yönetim Heyeti ile yapılan yazışmalarda Ek-5’te yer alan yazışma şablonu kullanılır. (11) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, görev tanımına giren konularda çalışmak üzere alt komisyonlar ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. Kurulacak alt komisyon ve çalışma gruplarında, kurul üyesi olmayan kurum/kuruluş ve uzmanlar yer alabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 9 – (1) 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce oluşturulan heyetlere dair uygulama GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce oluşturulan Havza Yönetim Heyetleri bu Tebliğ hükümleri uyarınca yeniden yapılandırılır. (2) Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Havza Yönetim Heyetine seçilerek üye olan üniversite, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin üyelikleri devam eder. Yürürlük MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.   Ekleri için tıklayınız
 


Henüz içerik eklenmemiş. Biz ilgilenirken siz bu sırada diğer sayfalara göz atabilirsiniz.