ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLER İÇİN TEBLİĞ YAYINLANDI

24 Mayıs 2016 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29721
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE
BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/23)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Abone: Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan çiftçi veya tüzel kişiliği,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
ç) Belge: Çiftçinin veya tüzel kişiliğin borcu olmadığını gösteren, Şirket tarafından tanzim edilmiş tasdikli evrakı,
d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan tüzel kişileri veya başvuru tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişileri,
e) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,
f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten Bakanlık ilgili Genel Müdürlüklerinin oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,
ğ) Protokol: İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul ve esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,
h) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,
ifade eder.
Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması
MADDE 4 – (1) Şirket, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.
(2) Banka, Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemez.
(3) Şirket borçlularına ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel kişinin destekleme hak edişlerini almak üzere Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde Şirketten alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.
(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.
Diğer işlemler
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını, planlama aşamasında, Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.
(2) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.
(3) Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilir. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir.
(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dâhilinde ÇKS’den veri paylaşımı yapar.
(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa aittir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 6 – (1) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2015/23) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış