ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

HABERLER

Yeni Su Kanunu Tasarısında Su Tahsisleri de Düzenlenmiş !

29 Nisan 2016 Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen Su Kanunu Tasarısı Su tahsisleri ile ilgili olarakönemli maddeler içeriyor. Bu maddelerde su tahsislerinin kanun çıktıktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı  yer alıyor. Bunun yanısıra kanun tasarısı   su kaynakları ve mineral bakımından zengin doğal sular için tahsis şartlarını ve sürelerini yeniden düzenliyor.   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Su Bilgi Sistemi, Su Kaynaklarının Tahsisi, Su Tahsis Sicili ve İrtifak Hakkı ve Kamulaştırma Su kaynaklarının tahsisi MADDE 16- (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere ve Türk vatandaşlarına yapılacak olan su tahsisleri, havza ölçeğinde kullanım maksatlarına göre  su tahsisleri esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. (2) Suyun tahsis belgesine uygun kullanımı esastır. Tahsis yapılan su kaynakları için ölçüm sistemi kurulur veya kurdurulur. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. (3) Tahsis edilen su kaynakları ve mineral bakımından zengin doğal sular için bedeli karşılığında su tahsis belgesi verilir. Tahsis bedeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine gelir olarak kaydedilir. Su tahsisi en fazla yirmi dokuz yıla kadar yapılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (4) Su tahsis belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Ancak, mirasa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla su tahsis belgesi yenilenebilir. (5) Emniyetli yeraltı suyu işletme rezervinden daha fazla su tahsisi yapılamaz. (8) Su kaynaklarının ve mineral bakımından zengin doğal suların tahsis maksat ve şartları dışında kullanılması veya mücbir sebepler dışında bir yıl süresince kullanılmaması halinde verilen su tahsis belgesi iptal edilir. Tahsisin azaltılması, artırılması veya iptali hususunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. (9) Kamu yararı çerçevesinde umumi kullanıma açık yerlerde debisi 0.2 litre/saniye’nin altındaki su kaynakları tahsise tabi değildir.  Su tahsis sicili MADDE 17- (1) Su tahsis sicili, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. (2) Su tahsis sicili alenidir ve kayıtların bilinmediği iddia edilemez. Su kaynaklarıyla ilgili idari karar ve işlemlerden doğan ihtilafların çözümlenmesinde bu sicildeki kayıt ve bilgiler esas alınır. 555 Mevcut su tahsis ve su kullanım izinlerinin süresi GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış su tahsislerinde ve verilmiş olan su kullanım izinlerinde tahsis veya izin süresinin hesabında tahsisin yapıldığı veya iznin verildiği tarih esas alınır.   33 Mevcut su tahsis ve su kullanım izin belgeleri ile su kullanım izinlerinin durumları GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan tahsise ve izne ilişkin bütün bilgi ve belgeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilir. Bu süre içerisinde başvurulmaması halinde izin veya tahsis sona erer. (2) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce hangi adla olursa olsun su kaynağına  ilişkin olarak verilmiş olan su kullanım izni ile su tahsisleri bu kanun hükümlerine göre birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde güncellenir. Bu süre ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık tarafından üç yıla kadar uzatılabilir. Güncelleme sırasında bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce tahsis ve izin süresi belirtilerek verilen izin ve yapılan tahsisler ile kaynak hakları, ilgili mevzuattaki uzatımlar haricinde süre bakımından korunur. Süre bitiminde tapu siciline tescil edilmiş irtifak hakları terkin edilir. Tahsis ve izin süresi belirtilmeyen hallerde ise birinci fıkrada zikredilen bilgi ve belge ibrazı, güncelleme sırasında yeni bir başvuru olarak kabul edilerek değerlendirme yapılır. SPD Haber
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış