ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dr. Hasan Hüseyin Doğan

ÖZGEÇMİŞ 

Dr.Hasan Hüseyin Doğan

Öğretim Üyesi (E)

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Eğribük köyünde 1944 yılında doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta öğrenimini Malatya Ticaret Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1967 yılında mezun oldu. Askerlik görevinden sonra, Kasım 1969-Ağustos 1982 yılları arasında Başbakanlık Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı’nda çalıştı. Bu kurumun, 1971-1972 akademik yılında (iki akademik yarıyıl) istatistik eğitim merkezinde istatistik eğitim programını tamamladı. Aynı kurumda ihtisas şube müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, Ekonomi İstatistikleri Daire Başkan yardımcılığı ve Daire Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. “Türkiye Sanayi İndeksleri Üzerine Bir Deneme” adlı tezi ile 1977-1978 yıllarında Gazi Üniversitesi İstatistik Enstitüsünde istatistik yüksek lisansını, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) 1978-1979 Akademik yılında “ Türkiye’de Sanayileşme ve Kentleşme Olgusu” adlı yüksek lisans teziyle Kamu Yönetimi bilim uzmanlığı sanını aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu İstatistik Eğitim Merkezinde, Gazi Üniversitesi Muhasebe Yüksek Okulunda ve Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda 1975-1982 yılları arasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak istatistik dersi verdi. Ağustos 1983 yılında Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı’ndan ayrılarak, Türkiye Elektrik Kurumunda uzman olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1989 yılında “Türkiye’de Baraj projelerinin Yarattığı Yeniden Yerleşim Sorunları: Karakaya Barajı Örnek Olayı” adlı tezi ile doktorasını tamamlayarak, çalıştığı Türkiye Elektrik Kurumundan ayrılıp İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1991-1996 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1996-1998 yıllarında Bölüm Başkanı, 1998-2009 yılları arasında Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, 2002-2009 yıllarında da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2010 yılından itibaren Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde göreve başladı. Ağustos 2015 yılında Hitit Üniversitesinden emekliye ayrıldı.

 Ancak, rektörlük onayı ile 2018 yılına kadar İİBF’de ders vermeye devam etti. Bilimsel çalışmalarında; Kentleşme ve çevre sorunları, bölge planlaması, bölge planlaması ve verimlilik, Türkiye Kalkınma Planlarının bilim politikalarına yaklaşımı, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması, kapitalist sistem içinde küresel kentlerin yeri, Türkiye’de yeni ilçelerin kuruluşu, Türkiye yönetim yapısı içinde mahalle yönetimi, Maden ocaklarının yarattığı çevre sorunları, “Türkiye’de afet olaylarına kalkınma planlarının yaklaşımı”, “Türkiye’de yıkım olaylarının etkisinin azaltılmasında bölge planlamasının katkısı”, “Türkiye’de kalkınma planlarının kırsal yerleşme düzenine yaklaşımları ve Ekonomik dönüşümlere duyarlı kent planları için bölge planlaması” gibi konulara ağırlık vermiş ve bu konularda çok sayıda bildiri ve makaleleri yayınlanmıştır. Malatya Doğanşehir ilçesinin toplumsal, ekonomik yapısı ve kalkınma seçenekleri adlı kitabı yayımlamıştır. Ayrıca, kitap bölüm yazarlığı yaptığı çalışmaları vardır.

Bunlardan kimileri: Kamu Yönetimi (Türkiye’de Yerel Yönetimler), Kenti Yeniden Düşünmek (Küreselleşme, Küresel Kentler ve Yoksulluk), Sosyal Çevre Bilimleri (Çevre Koruma; Çevre için Eğitim), Yerel Siyaset (Türkiye’de Yerel Yönetimler), Sürdürülebilirlik Kentbilim Fotoğrafları (Kentlerin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme), Kentleşme (Kent Planlaması; Bölge Planlaması) gibi kitaplarda da kitap bölüm yazarlığı yapmış ve Prof. Dr. Cevat Geray’ın; Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları, Kent Planlamasının Başlıca Uygulama Araçları ve Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve Göçmenlerin İskanı adlı kitapları ile Prof. Dr. Ruşen Keleş’in Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından Şehirleşme Hareketleri adlı kitabında editörlük yapmıştır.