ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Dr. Ömer Faruk Bilbay

 

ÖMER FARUK BİLBAY
ÇALIŞMA ALANLARI *İklim ve Su Politikaları *Kent ve Çevre Sorunları *Yerel Yönetimler *Yerel/Kentsel Siyaset * Enerji Politikaları *Sivil Toplum ve Gençlik Çalışmaları *Çevresel Adalet *Kalkınma Yönetimi
İLETİŞİM

İş (Görev)
: Dr. Öğretim Üyesi/ Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü
E-Posta Adresi
: farukbilbay@gmail.com
Telefon (İş)
: +904143000/2525
Adres (İş)
: Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Osmanbey Kampüsü/Haliliye/Şanlıurfa/Türkiye
YABACI DİL
KPDS (İngilizce): 72,5
ÜDS (İngilizce): 72,5
ÖĞRENİM BİLGİSİ:
Doktora
2014-2020
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)
Tez adı: Bir Kamu Politikası Olarak Türkiye’de Su Yönetimi: Güneydoğu Anadolu Projesi Özelinde Bir İnceleme Danışman: Prof. Dr. VEYSEL EREN
Ön Lisans :2016-2018 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Yüksek Lisans: 2011-2014  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Türkiye'de su kaynakları kullanımına ilişkin idari ve toplumsal sorunlar ve çözüm önerileri: Fırat Nehri Örneği Danışman: Prof. Dr. VEYSEL EREN
Lisans 2006-2010 MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
GÖREVLER
2021- ……
Dr. Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü
2020-2021
Dr. Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü
2016-2020
Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü
2012-2016
Araştırma Görevlisi, Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi
İş (Görev)
: Dr. Öğretim Üyesi/ Harran Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü
E-Posta Adresi
: farukbilbay@gmail.com
Telefon (İş)
: +904143000/2525
Adres (İş)
: Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Osmanbey Kampüsü/Haliliye/Şanlıurfa/Türkiye
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
BİLBAY ÖMER FARUK, BOZKAYA ÇELİK GÜLBEN (2021) Afet ve Kriz Yönetiminin Şanlıurfa İli Açısından İncelenmesi, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 11, Sayı 22, 594 - 612
BİLBAY ÖMER FARUK (2020). Uluslararası Göç Sorununun Sosyo-Ekonomik Etkileri: Haliliye ve Eyyübiye İlçeleri Üzerine Bir İnceleme. Journal of Politics Economy and Management, 3 (1) , 34-46.
ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY OMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2020). Yönetim ve İç Güvenlik Birimleri Arasındaki İlişkiye Dair Bir İnceleme: Fransa Örneği. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1) , 73-85.
BİLBAY OMER FARUK, ÇELİK ABDULLAH, AKSUNGUR ALI BURAK (2019). Su Güvenliği Açısından Sınıraşan Sular: Fırat Nehri Örneği. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı. (Yayın No. 5379936)
ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK (2018). Kamu Sektöründe Stratejik Performans Yönetimi. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), 227-234. (Yayın No. 4789919)
ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2018). Yerel Demokrasinin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Şanlıurfa İli Üzerine Bir İnceleme. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (10), 716-725. (Yayın No. 4789905)
ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Etik Değerlerin Önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 443-454. (Yayın No. 3907701)
BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Büyük Buhrandan 2008 Krizine, Devletin Rolü Nasıl Değişti? ASOSJOURNAL (55), 364-372. (Yayın No 3945884)
BULUT YAKUP, BİLBAY ÖMER FARUK, DURUEL MEHMET; KARA MEHMET (2016) Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi: Hatay’da Bir Uygulama. Strategic Public Management Journal, 2 (3) , 1-24
BİLBAY ÖMER FARUK (2015). Antakya Şehrinin İdari ve Sosyal Açıdan Çevresel Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 178-189. (Kontrol No: 5708389)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
BİLBAY ÖMER FARUK (2021). Etkin Bir Afet Yönetiminde Akıllı Kentlerin Rolü. Presented at the 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul(Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 7422513)
BİLBAY.ÖMER FARUK (2021). Kentsel Gıda Güvenliğinde Gıda İsrafının Rolü: Türkiye Örneği, Presented at the Farabi 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 7314665)
BİLBAY ÖMER FARUK, KUÇUK HULYA (2018). Küresel Barış ve Adalet Sağlamada Uluslararası Örgütlerin Etkinlik Düzeyi. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı-II (Özet Yayın / Sözlü Sunum- (Yayın No: 4792448)
BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Kentlerde Alternatif Su Yönetimi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Su Kongresi, 497-506. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3945205)
ÇELİK ABDULLAH, BİLBAY ÖMER FARUK, AKSUNGUR ALI BURAK (2017). Sosyal Devlet İlkesi Bağlamında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Faaliyetler: Eyyubiye İlçesi Üzerine Bir İnceleme. KAYSEM11, 952-962. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3907817)
BİLBAY ÖMER FARUK, EREN VEYSEL (2015). Kamu yönetiminde performans paradoksu. 13. kamu yönetimi forumu (KAYFOR 13), 498-514. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın No: 5708464)
BULUT YAKUP, BİLBAY ÖMER FARUK, KURT ZEHRA (2015). Afet Yönetiminin Önemi ve Hatay Ölçeğinde Bir Değerlendirme. Kamu Yönetimi Sempozyumu - Yerelleştirme ve Merkezileşme Tartışmaları, 662-671. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın Numarası: 3586881)
BİLBAY ÖMER FARUK, ALATAŞ AHMET (2014. Su Kaynakları Yönetiminde Sürdürülebilirlik Esası Ve Küresel Su Politikalarının Finansman Boyutu. Afro- Avrasya coğrafyasında kamu yönetimi uygulamaları ve sorunları: KAYFOR XI, 2013, bildiriler kitabı, (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum )Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.
C. Ulusal / uluslararası kitaplarda bölümler:
BİLBAY ÖMER FARUK (2021) " Hayvanlar İçin Çevre Adaleti ve Çarpık Kentleşme: Şanlıurfa Örneği". Çevresel Adalet: Türkiye Üzerine Araştırmalar, Ed., Emrah Akyüz. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
BİLBAY ÖMER FARUK (2021) "Kent ve Su Yönetimi". Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme, Ed., Emrah Akyüz. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, ISBN: 978-625-7686-41-9.
BİLBAY ÖMER FARUK (2017). Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Yönetim Üzerine Yazılar 1, Bölüm: Kentsel Su Sorunları ve Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Yaklaşımlar (2017). Uğur, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı 265, ISBN: 978-975-491-451-1, ss. 171-183. Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3945834)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
EREN VEYSEL, BİLBAY ÖMER FARUK (2016). Antakya’da İdari ve Toplumsal Açılardan Su Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), (Bu yayının yapıldığı dergi indexlerde taranmamaktadır.)
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
BİLBAY ÖMER FARUK, BİLBAY ABDULSAMET (2018) Şiddetin Teolojik Temeli: Hz Muhammed (Sav) Dönemi ve Günümüz Dünyası Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz.
Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı, 328-339 (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum)
F. Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler:
BİLBAY ÖMER FARUK (2018). Strategic Value of Water And Southeastern Anatolia Project. (Poster Sunum). Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bursa.
BİLBAY ÖMER FARUK (2018). Yerel Yönetimlerde Su Yönetimi Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği (Poster Sunum). Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bursa.
G. Diğer Yayınlar
BİLBAY ÖMER FARUK (2015) Küresel Çevre Sorunları ve Amerika’nın Tavrı. . Akademik Perspektif Dergisi, Yıl:2, Sayı:5
BİLBAY ÖMER FARUK (2015). Bir İnsanlık Dramı Olarak Afrika’da Su Sorunu. Akademik Perspektif Dergisi, Yıl:2, Sayı:6

CV nin PDF formatı için lütfen tıklayınız 

/uploads/editor/images/%C3%96MER%20FARUK%20B%C4%B0LBAY%20T%C3%9CRK%C3%87E%20CV.pdf