ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

Su Yönetimi Konusunda Tüm Kentler İçin Uyarı Dönemi

 

 

 

Nurzen Amuran sordu, Su Politikaları Derneği Başkanı Yüksek Mühendis Dursun Yıldız yanıtladı...

27.12.2020 09:20  

Nurzen Amuran: Son zamanlarda yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar, su kaynaklarının yönetimindeki stratejilerin önemini ortaya çıkardı. Ülkelerin programlarında su kaynaklarının doğru kullanımı, diğer stratejilerin belirlenmesinde kilit rol almaktadır. Çünkü nüfus artışıyla birlikte kaynakların kapasiteleri de risk altına girmekte.

Bu yılın son ayında ülkemizde de gelişen küresel ısınmanın yol açtığı su kaynaklarıyla ilgili sorunlar hayati önem taşımakta.

Uzun yıllar su yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda kafa yoran uzmanlarımızın başında gelen Su Politikaları Derneği Başkanı Sayın Dursun Yıldız bu haftaki konuğumuz.

Sayın Yıldız, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler için su kullanımında yakın bir gelecekte ek önlemler alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu konuya gireceğiz ancak daha önce 2016 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan bir rapor var. Önümüzdeki “20 yıl içinde birçok nehir havzamızın brüt su potansiyelinde %50’ye varacak eksilmeler olacağı” belirtilmiş. Dört yıl önce tamamlanan bu raporun, bugün için önem taşıyan bazı sonuçlarından söz eder misiniz?

Dursun Yıldız: Sözünü ettiğiniz rapor Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Nihai Raporu 2016 yılında yayınlandı. Raporda toplam yağış ve sıcaklık projeksiyonları verilmiş. Yağışlarda kayda değer düşüş ve sıcaklıklarda artış öngörülmüş. Bu sonuçlara özellikle Ege,Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz.

Amuran: Su yönetimini tek başına bir disiplin olarak görmemek gerekiyor. Farklı disiplinlerin değerlendirmelerinden sonra su yönetimini oluşturacak stratejilere ulaşılır deniliyor. Doğrudan doğruya hangi alanlar su yönetiminde önemlidir ve hangi kurumlar doğrudan ilgilidir? Bu kurumlar arasındaki diyalogla mı su politikaları belirlenmelidir?

Yıldız: Su kaynakları planlaması ve su hizmetleri yönetimi uzun zamandır artık sadece bir veya birkaç mühendislik alanının işi olmaktan uzaklaştı. Kararların, mühendislik disiplinlerinden gelen uzmanların yanı sıra, İklimbilimciler, Meteorolojistler, Hidrolojistler, Ekonomistler, Afet Uzmanları, Çevre uzmanları, Sosyologlar hatta sınır aşan sular için uluslararası ilişkiler uzmanları ile birlikte alınması gerekiyor. Bu disiplinlerarası yaklaşımın artık mühendislik eğitimi dahil diğer alanlardaki eğitimlerin içinde yer alması lazım. Bu anlayışla su güvenliği, su ekonomisi, su kalitesi, su yönetimi alanında uzmanlar yetiştirilmelidir. Gelişmeleri doğru analiz edebilmek ve doğru hedeflere yönelmek için disiplinlerarası bir düşünce kültürü oluşturmamız şart.

Su yönetimi konusunda DSİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü, Büyükşehirlerin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve diğer birçok kurumun etkili bir koordinasyon içinde çalışması gerekli. Bu kurumlar yeni su yasası hazırlıkları kapsamında önceden oluşturulan Su Yönetimi Koordinasyon Kurumunda Havza Yönetimi Merkez Kurulunda ve Havza Yönetim Kurullarında biraraya geliyorlar ancak halen tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde senkronize olabilmiş değiller. Yetki alanlarında bazı çakışmalar var. Bu koordinasyonun sağlanması için havza su yönetiminin uygulama birimlerinin oluşması ve Su Yasası taslağının yasalaşması gerekli.

Amuran: Genel olarak soruyorum, ülkemizde mevcut su kaynakları verimli bir şekilde kullanılıyor mu?

Yıldız: Hayır. Zaten bundan açıkça 2019 da yayınlanan 2019-2023 Ulusal Su Planımızda da söz edilmiş. İlk defa hazırlanan bu plan su politikamızın, genel hatları ile ortaya konulması ve uygulanmasına rehber teşkil etmek amacıyla hazırlandı. Bu planda çok önemli tespitler var. Örneğin çeşitli kurumlarca ayrı ayrı üretilen su politika ve yatırım programlarının mükerrer uygulamalara ve kaynak israfına neden olduğu belirtiliyor.Ayrıca Planda “Su yönetiminde yenilikçi politikalar benimsenmeli ve planlar katılımcılık (Meslek Odaları, görev almak isteyen STK’lar ve diğer ilgili paydaşlar) esasına göre hazırlanmalıdır” önerisi de var.

Bu tespitler koordinasyon içinde verimli ve planlı bir su yönetimimizin olmadığını ortaya koyuyor. Su kullanımına gelince; özellikle tarımsal su kullanımı başta olmak üzere içme kullanma ve sanayi suyunu verimli kullanmıyoruz. Önce içme ve kullanma suyunun yurt genelinde %45-50’sini şebekelerde kayıp ve kaçak olarak yitiriyoruz.Tarımsal sulamada borulu modern sisteme geçişimiz başladı, projeler hazır ancak finansman sıkıntısı var. Arıtılmış atık su kullanım oranımız çok düşük. Su kaynaklarımızı verimli kullandığımızı söyleyebilmemiz için yasal, kurumsal ve kuramsal açılardan yeniliklere ihtiyacımız var

Amuran: Olası risklerden biri şu anda endişe duyduğumuz kuraklık tehlikesi. Kurak dönemler, kentlerin su teminini olduğu gibi sanayi suyu ve tarımsal su kullanımını da etkiliyor doğal olarak. Yağışlar geçen yıla oranla daha da azalmış görünüyor. Özellikle tarımımızı ilgilendiren Sulama Barajlarındaki azalmaya karşı alınacak önlemler neler olmalı?

Yıldız: Meteorolojik olaylar çok değişken bir karakter taşır. İklimlerin ise dünyanın oluşumundan bu yana doğal süreçlerle değiştiği iddiasında olan birçok bilim insanı var. Son dönemde artan ekstrem meteorolojik olayların insan kaynaklı olduğunu ileri süren bilim insanları ise çoğunlukta. Onlar bu etkiler arttıkça sonuçları daha da ağır olacak diyor. Biz bu tartışmaları iklimbilimcilere ve meteoroloji uzmanlarına bırakıp ortaya çıkan tehlike ve risklerin azaltılması için su ve toprak yönetiminde hangi tedbirlerin alınması gerektiği ile ilgiliyiz. Sulama barajlarımızdaki suyun az olmasına karşı tedbirler sulama mevsimi gelmeden alınmalı. 2007-2008’de yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle tarım sektörü 5 milyar doları bulan bir zarara uğramıştı O dönemde harekete geçen hükümet, kuraklıkla ilgili bir dizi çalışma başlatmış ve 2008-2012 yılları ile 2013-2017 yılları için iki ayrı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı” hazırlamıştı. Ancak maalesef uygulamada somut adımlar atılamadı.

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2017-2023 ise üç sene önce yayınlandı. Daha yeni 17 Kasım 2020’de Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 13 su havzasında daha hazırlanan Havza Kuraklık Eylem planlarını onayladı. Ülke ve Havza ölçeğinde genel planlar var ama havza ölçeğinde uygulama birimi yok. Bu nedenle il bazında planlara dönüştürülmesi gerekli. İl ölçeğinde de tam sonuç alınamıyor.

Türkiye su ve toprak yönetiminde havza ölçekli yönetime geçişi tamamlayabilmiş değil. Bu nedenle tedbirleri uygulamakta da zorlanıyor.

Ülkemizde tarımsal üretim yüzde 80 oranında yağışa bağlı, ekilebilir 24 milyon hektar arazinin 19 milyon hektarında kuru tarım, 5 milyon hektarında sulu tarım yapılıyor. Bu nedenle kurak dönem hem yağışa bağlı, hem de sulu tarım için tehlike ve risk oluşturuyor.

Tarımsal üretimde suya ihtiyaç duyulan 3 dönem var. Bunlar tohumun toprağa atıldığı, bitkinin büyüyeceği ve ürün vereceği dönemler. Bu dönemlerde yeterli suyun olmaması tarımsal kuraklık olarak adlandırılıyor. Halen o durumda değiliz ama hazırlıklı olmalıyız. Bunun için de Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, illerde Tarımsal Kuraklık Değerlendirme Merkezleri oluşturulmalıdır. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde 2020-2021 yılı tarımsal üretim ve kuraklık değerlendirmesi yapılmalı ve ilgili kesimler yapılacaklar konusunda bilgilendirilmelidir.

Çiftçilere İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanması anlatılmalıdır. Bu önlemler kapsamında bitkilerin sulanmasında salma sulama yapılmaması, kuraklığa ve sıcağa dayanıklı yeni türlerin tespit edilerek veya mevcut türlerde çeşitlerin Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde çiftçilere anlatılması ve ekiminin tavsiye edilmesi gerekir. Ayrıca meyvecilikte kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımı ve münavebeli ekime ağırlık verilmesi, münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması, Tarım Sigortası bilincinin artırılması, toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi lazım. Kurak dönemlerde kullanılmak üzere yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması gibi hazırlıklara şimdiden başlanmalıdır. Bu hazırlıklar DSİ’nin birkaç hafta önce açıkladığı yeraltısuyu barajları yapımı kararı ile hızlanacak gibi görünüyor.Burada yapılacak yer altı suyu barajının sayısından ve hızlı yapım süresinden daha çok, en uygun yerlere en yüksek çevresel koruma hassasiyeti ile yapılmaları anlayışı öne çıkmalıdır. 

Amuran: Büyük kentlerin içme suyu şebekelerinde ortalama %45 civarında kayıp ve kaçaklar olduğu dile getiriliyor. Bu durumda alt yapıların zaman zaman onarımına gereksinimi var. Bir konuşmanızda, “Su idarelerinin içme suyu hatları için asgari ‘3 Milyar TL’lik teknolojik yatırım yapma ihtiyacı bulunmaktadır” demiştiniz. Sorun yine finansmana mı dayanıyor?

Yıldız: Evet su hizmetleri yönetiminde verimliliğin ve sürekliliğin sağlanması için iki konu öne çıkıyor. Bunlardan ilki güçlü bir veri toplama ve bilgi işlem ağının kurulmasına öncelik verilmesi, ikincisi ise şebeke yenileme ve teknolojik altyapı yatırımı yapılmasıdır. Birincisinin değil ama ikinci için çok uygun finans modellerine ihtiyaç var. Su yönetimi her yıl iki bütçe için çok dikkatli çalışmalı. Bunlar yıllık su bütçesi ile işletme ve yatırım bütçesidir. Bu durum suyun bedelinin takdir edilmesini de önemli kılar. Bugün büyük kentlerimizin su idarelerinin yarısından fazlasının giderleri gelirlerinden fazla. İstanbul ve Ankara illerimizde de gelecek yıl yatırım yapılması için suya zam yapılması konuşuluyor. Uygun finans modeli yaratılamazsa bu konu dünya bankası kredileri ile su hizmetinin özelleşmesine kadar gider. Bu nedenle hep söylüyoruz, su yönetiminde popülist değil ama toplumcu gerçekçi politikalara ihtiyaç var. Buradan sapılması durumunda bedeli yüksek çözümlere mahkum olunur. Su bir canlı hakkıdır. Suyun sosyo ekonomik düzeyi en düşük olan kesimlere uygun bir bedelle veya kişi başına ayda 0-5 m3’e kadar bedelsiz olarak kaliteli ve sürdürülebilir şekilde temini için uygun finansman ve bütçe modelleri çok önemli.

Amuran: Büyük kentlerimize içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranlarında düşme izleniyor. Siz de acilen yeni bir su temini stratejisinin uygulanmasını ve su yönetimi planının yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Önerileriniz nedir, kimlerle işbirliği yapılması gerekir?

Yıldız: Su kaynakları üzerinde, artan nüfus, kirlilik, iklim değişikliği, sektörel tahsis ve havzalar arası transfer gerilimi alanlarında oluşan baskılar, kentlerimizin su yönetimini geçmişten daha çok zorlayacak. Bu nedenle hem su yönetiminde hem de su kullanımında düşüncemizi radikal olarak değiştirmeliyiz. Su yönetimi daha esnek,katılımcı, şeffaf bir anlayışa ve ileri teknolojik altyapıya sahip olmalıyız. Dünyadaki bu değişim ve dönüşümün toplumsal ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yönetilebilmesi için hazırlık yapılmalı. Akıllı Kentler konsepti konuşuluyor. Burada “Akıllılık” kavramı, teknik olduğu kadar sosyal boyutu da içeren bir “anahtar” kavram olmalıdır, Akıllı bir su yönetimi ancak böyle oluşur. Aksi takdirde yalnız yenilikçi ve sorun çözen teknolojik uygulamalar bir kenti “Akıllı” Yerleşim, Su yönetimini de “Akıllı Su Yönetimi” yapmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, odağında insan ve toplum olmayan, dayanışma ve toplumsal faydayı öne çıkarmayan, sadece teknoloji tabanlı yenilikçi ekonomik yatırımlar bir kentin “Akıllı-Sosyal” bir yerleşim olmasını da sağlamayacaktır. Ancak su yönetiminde dijital teknolojiye olan ihtiyacımız artacak. Bunu unutmamak gerek. Çünkü sadece su talebi değil, su, enerji, gıda ve çevre ilişkisi de 21. Yüzyıl boyunca hızla arttı. 2050 yılında dünya nüfusunun %70’inin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor.

Su üzerine artan baskılar ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle yeni su yönetimi özellikle büyük kentlerde önce mevcut suyun en verimli kullanılmasına yöneldi. Burada kullanımı azalt, verimli kullan, depola, suyu çevrim içine al, arıt ve tekrar kullan şeklinde bir yönetim anlayışı öne çıkıyor. Yakın gelecekte daha küçük ölçeklerde dönüşümsel özellikli su altyapısı oluşturma ve yönetme anlayışı öne çıkacak. Bu gelişmeleri uygulayabilmek için, su yönetimi, hızlanan dijital dönüşüm sürecine hazırlık yapmalı. Öncelikle veri toplamaya başlayıp çok büyük bir veri bankası oluşturmalı.

Su yönetiminin önümüzdeki dönemdeki paydaşları su tüketicilerinin yanı sıra, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları olacak.

Amuran: Özellikle İstanbul’da bulunan 10 barajdan 4’ünün doluluk oranının yüzde 20’nin altına indiği söyleniyor. İBB elinden geleni yapıyor. Ancak bir yazınızda “İstanbul’da katılımcı su talep yönetiminin hemen başlatılmasını, kuraklık eylem planlarının raftan indirilmesi gerektiğini” söylediniz. İstanbul için soruyorum: Kuraklık eylem planlarından söz edilirken bu planlarda neler olmalı?

Yıldız: Biz elde ettiğimiz uzun dönemli meteorolojik verilerle iklimbilimcilerin, meteoroloji uzmanlarının da görüşlerini değerlendirerek, su yönetiminin önündeki tehlike ve riskleri ele aldığımız bir rapor yayınladık. Burada iki hususa dikkat çektik. Birincisi 90 yıldır İstanbul’a düşen yağışların %45’i Eylül Ekim Kasım ve Aralık döneminde düşmüş. İkincisi; son dört ayda İstanbul’a uzun yıllar ortalamasının çok altında yağış düşmüş. Bu zaten barajlardaki düşük doluluk oranlarından da belli. İçinde bulunduğumuz bu su yılının kalan 9 ayında 2010 yılında olduğu gibi ortalamanın 1,5 katı kadar yağış da düşebilir. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi son aylar meteorolojik olarak kurak geçtikçe azalıyor. Ayrıca hidrolojistler bu yağışların çok yoğun kar yağışı olmadıkça veya uzun süreli yağmurlar olarak baraj havzalarına düşmedikçe çok etkili olmayacağını belirtiyor. İstanbul’a son birkaç günde düşen yağışlar bu nedenle çok etkili olmadı. Yani sadece yağışın düşmesi değil, bunun akışa geçen miktarı ve baraj depolarına doldurması da bizim için önemli. Örneğin 2020 yılının Ekim ayında İstanbul’a düşen aylık ortalama yağış miktarı bilinenin tersine ortalama değerde oldu. Ancak akışa geçemediği için barajlara etkisi olmadı. Noktasal ölçülen yağışların alan ve zaman dağılımının bilinmesi bu nedenle önemli.

Buradan şu sonuca gelmek istiyorum. Su yönetimleri, su temin işini bazı belirtiler ortaya çıkmışsa şansa veya “ya gelirse“ belirsizliğine bırakamaz. Önlem alınmak zorunda. Buna da tehlike ve risk yönetimine hazırlık diyoruz.

Biz bu nedenle İstanbul için hızla Talep Yönetimine geçilmesini önerdik. Bunun için hedefler konulup, su kullananlara yönelik günlük su kullanım miktarlarını azaltmaları için daha etkili kampanyalara başlanmalı dedik. Aşırı su tüketimi yapılan yerlerde denetimlerin arttırılması ve araç yıkama, halı yıkama gibi işlemlerin geçici olarak durdurulması gerektiğini ifade ettik. Bu elinizde kalan suyun mevcut koşullara göre yeniden planlanması işidir. Bir kentin kuraklık eylem planında böyle bir dönemde en hızlı sonuç verecek ve maliyeti en düşük olan önlem “su temininde kısıntıya gitmek” olarak yer alır. Çünkü su temini için riski yönetemezseniz daha sonra ortaya çıkacak krizi yönetmek mümkün olmaz. Ayrıca bedeli çok yüksek olur. Su yönetimleri bu dönemde olduğu gibi bundan sonrada tehlike ve riski yönetecek planlar ve gerekli altyapı için hazırlık yapmalıdır. Çünkü talebi sürekli ve yaşamsal öneme sahip bir doğal kaynağı yönetiyorsunuz. Burada toplum psikolojisi dahil diğer tüm tehlikeleri de dikkate almak zorundasınız. Aksi taktirde su sıkıntısı yaşanan böyle dönemlerin ülkeye ve topluma doğrudan ve dolaylı maliyetleri olur. Su kullanıcıları bu maliyetleri daha sonraki dönemlerde artarak ödemek zorunda kalır.

Amuran: Kuraklık riskinin yaşandığı bu süreçte İzmir Belediye Başkanı da, halkın bilinçli su kullanımını tavsiye ediyor. Ayrıca yaptığı açıklamalarda, Çeşme, Kutlu, Aktaş ve Tahtalı baraj havzalarının korunmasının da önem taşıdığını vurguluyor. Kısa orta ve uzun vadede İzmir için önerileriniz neler?

Yıldız: Meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklığa döndüğü böyle dönemlerde öncelikle suyun daha bilinçli kullanılması önerilir. En hızlı sonuç böyle alınabilir. Ancak su yönetimlerinin de suyu daha verimli olarak temin etme konusunda orta ve uzun vadeli önlemler alması gerekir. Bu kapsamda baraj havzalarının ekolojik dengesinin ve çevredeki ormanların korunması,kayıp kaçak oranlarının azaltılması, arıtılmış atık su kullanımının arttırılması, gri su kullanımının yeni inşaatlarda zorunlu kılınması ve yağmur hasadı yapılması gibi önlemler alınabilir.

İzmir’in içme suyu kaynaklarının %45’i yer altı suyu kuyularından çekiliyor. Ayrıca kullandığı suyun önemli bir bölümü de komşu il sınırları içinde yer alıyor. Kuraklığın sürmesi İzmir’de suyun yer altı suyundan teminini öne çıkartır. Ancak bu durumda da su kalitesi problemi ortaya çıkabilir.

Böyle dönemde kısa vadede yapılacak şey, iki üç aylık iklim modellerini yakından takip edip hızla suda Talep Yönetimi kesintilerini başlatmaktır. Orta ve uzun vadede ise biraz önce saydığım önlemler devreye girmelidir. Bu dönem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm kentlerimizin su yönetimleri için bir uyarı dönemidir. Bu dönem suda yenilikçi yönetim ve verimli kullanım anlayışının yerleşmesi için aynı zamanda bir fırsat olarak kullanılmalıdır.

Amuran: Son zamanlarda, içme ve kullanma suyunun temininde deniz suyu arıtımı yapılabilir diyenleri duyuyoruz. Bu kalıcı bir çare mi, neden siz bu öneriye mesafeli bakıyorsunuz?

Yıldız: Deniz suyu arıtımı suda, ilave su temin etmek için teknoloji yoğun bir alternatiftir. Biz bu alternatife teknik olarak uzak değiliz. İlave su temini planlaması içinde bir alternatif olarak yer alabileceğini düşünüyoruz. Ancak tercih edilmeden önce mevcut suyun en verimli şekilde kullanımına yönelik uygulamalara öncelik verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Deniz suyu arıtımı, ekonomik, çevresel, yurt dışına teknolojik bağımlılık açılarından dikkatlice incelenmelidir. Yeni su yasası taslağında suyun birim maliyeti hesaplanırken çevresel maliyetinin de hesaba katılması yer alıyor. Bu durumda bu suyun enerji maliyeti yenilenebilir enerji kullanımı ile düşürülse bile çevresel maliyeti yüksek olabilir. Deniz suyu arıtımı daha çok fiziksel su sıkıntısı yaşanan enerji kaynağı zengini bölgelerde öne çıkıyor. Bu yapay su üretimi teknolojisi diğer alternatiflerin bulunduğu coğrafyalarda, yaygın ve sürekli su temini için çözüm alternatifi olmaktan hala uzaktır.  

Amuran: Halkın su yönetimine yardımcı olması için siz de çağrıda bulunuyorsunuz, “Suyu tasarruflu ve verimli kullanmaya yönelmeliyiz” diyorsunuz ama öyle bir pandemi sürecinden geçiyoruz ki bu süreçte nasıl bir tasarruf yapılabilir sizce?

Yıldız: Burada tam olarak suyu verimli kullanıp çok daha az suyla aynı temizliğin yapılabileceğini söylemek istiyorum. Evsel kullanımın yaklaşık %60’ı banyo, duş lavabo ve klozet rezervuarlarında kullanılıyor. Birey olarak temizlikte kullanılan su bize çok büyük bir miktar olarak görünmeyebilir. Ancak bu kullanımın milyonlarca kişi tarafından toplam kullanım miktarı olarak düşünüldüğünde bu çok ciddi bir su tüketimine karşılık gelir. Verimli kullanıldığında da aynı oranda çok ciddi ve sürekli bir tasarruf yapılabilir. Pandemi sürecinde temizlik için suyun önemi büyük. Ancak su teminin bu dönemde kesintiye uğramaması da aynı oranda önemli. Bu nedenle bu dönem bize su kullanımında verimliliği toplumsal bilinç olarak yerleştirirse büyük kazanım sağlamış oluruz.

Amuran: İklim değişikliğine yol açan nedenlerin başında ekolojik dengeye verilen zararların olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Çevre politikalarına olan duyarlılıkta halkımız öncülük yapıyor. Bazı yargı kararları da zaman zaman destek oluyor. Çevre güvenliğini sağlayacak, dolayısıyla su kaynaklarının korunmasın destekleyecek yasal önlemler mi, caydırıcı ve yeterli değil yoksa su sıkıntılarının yaşandığı bu süreçte hala rant odaklı bir politika anlayışının sürdürülmesi mi tercih ediliyor?

Yıldız: İnsanoğlu daha büyük kazanç hırsı ile doğal çevrimlerdeki dengelerin bozulmasına neden oldu. Doğal çevre bizim yaşama alanımız ve diğer canlılarla birlikte biz onun sadece bir parçasıyız. Özellikle ulus ötesi şirketler bunu reddedip, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla doğanın efendisi gibi davranıyor ve dengeyi bozuyor. Dünya, kullan at,çöp dağları yarat, sonra da onları okyanuslara ve azgelişmiş ülkelere gönder sürecini yaşıyor. Ancak Covid-19 virüsü umarım doğayla olan ilişkilerimiz konusunda bir farkındalık yaratır. Dünyada doğal kaynaklar dahil her yaşamsal değer emperyalizmin kar ve sömürü aracına dönüştürülüyor. Küresel sermaye 20. Yüzyılın son 20 yılında su hizmetleri yönetimini ticarileştirmeye çalıştı. Dünya Bankası'nın desteği ile bazı ülkelerde bazı uygulamalar gerçekleşti. Ancak daha sonra sosyal tepkiler arttı ve bu süreç istenilen hızda ilerlemedi. Şimdi ileri teknoloji ile yeni finans modelleri kullanılarak yeni yöntemler aranıyor. Çünkü su hizmetleri pazarı yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyük bir pazar.

Su kaynaklarının korunması önce doğal çevrenin korunması ile başlar. Bu nedenle doğal çevre rant odaklı politikalara ve piyasa koşullarının yüksek kar hırsına terk edilmemelidir. Önerilen her çözümün çevre dostu ve doğal çevreye duyarlı olması bu nedenle çok önem taşımaya başlamıştır.

Amuran: Su kaynaklarının korunmasını, yönetimini, kullanılabilirliğini sağlayacak yeni politikalar stratejiler üretecek insan sayımız oldukça fazla. Ancak Cumhurbaşkanlığı sistemiyle gelen düzende bu uzman kişiler doğru yerlerde mi istihdam ediliyorlar, deneyim ve liyakatin öncelik taşıdığını söyleyebilir miyiz?

Yıldız: Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında ve su hizmetleri yönetiminde yetişmiş insan kaynağı ve kurumsal hafıza çok önemlidir. Su yönetimi bu altyapı üzerinde disiplinlerarası bilgi ve deneyim işidir. Bu nedenle yetişmiş nitelikli personelin ve bazı gelenek oluşturmuş kurumlarımızın ehliyet ve liyakattan uzak hiçbir anlayışa teslim edilmemesi gerekir. Ancak bu konudaki uygulamalar uzmanların dışlanmasına ve kurumların zafiyete uğramasına neden olmaktadır. Bu alanda ehliyet ve liyakat esaslı, bir yönetim anlayışına geçilmesi, su,gıda,enerji ve çevre güvenliğimizin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi su, enerji, gıda ve çevre güvenlik alanları uzun zamandır ülkelerin ulusal güvenlik alanları olarak kabul görmektedir.

Amuran: Dijital Su Dünyası Raporu ve Su Yönetiminde Yapay Zeka başlıklı raporlar yayınladınız. Su yönetimi, dijitalleşmeye neden ihtiyaç duyuyor, ayrıca suda değişimin yönetimi neden önemli?

Yıldız: Su hizmetlerinin temel unsurlarından kaynakların sürdürülebilirliği, suyun en düşük maliyetle temini ve sunulması, altyapı yönetimi ve finansal istikrarın karşı karşıya kaldığı riskler artıyor. Bu nedenle sürdürülebilir ve güvenli bir su geleceği için dijital çözüm uygulamaları ile entegre yeni nesil su sistemlerine geçilmesi gündeme geldi. Dijital teknolojiler, şehirlerimizden, evlerimize ve kişisel yaşamlarımıza kadar birçok alandaki uygulamaları dönüştürdüğü gibi, su yönetimini de dönüştürüyor.

Su ve çevre sağlığı hizmeti veren kurumlar, insan sağlığı ve toplumun refahı için çok kritik olan ve temel insan haklarını da kapsayan görevler yaparlar. Kamu kurumları, toplumun bu yaşamsal taleplerini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için en uygun teknolojileri ve çözümleri araştırmalıdır. Ancak su sektöründe kontrollü bir dijital dönüşüm için, Hidroinformatik, Enstrümantasyon Kontrolu ve Otomasyonu, Modelleme ve Entegre Değerlendirme ile Stratejik Varlık Yönetimi gibi alanlarda, bilgi ve donanımımızı artırmamız gerekli. Aksi taktirde dijital gelişme üzerinden oluşturulan uluslararası kontrol ve denetime, açık hale geliriz. Su gibi stratejik bir alanda veri güvenliğimiz ortadan kalkar.

Dijital teknolojiler değişimi hızlandıracak, Ancak bu değişimin yönünün nereye doğru olacağı ve oluşacak değişimde insan haklarının ve toplum çıkarlarının ne kadar dikkate alınacağı belirsizliğini koruyor. İnsanın hep merkezde olması gerekiyor.

Bu nedenle önce, bu değişimin farkında olunması, izlenmesi ve incelenmesi lazım. Bu değişimin ulusal, sosyal ve toplumsal çıkarlarımız dikkate alınarak yönetimi bu nedenle önemli.

Amuran: Su yönetiminde ve su kullanımında paradigma değişmeli diyorsunuz, paradigma hangi yönde nasıl değişmeli?

Yıldız: Halen güvenlikten, çalışma hayatına kadar birçok alanda ortaya çıkan paradigma değişimleri yaşanıyor. Önümüzdeki yıllarda bugün yaşanılandan daha çok alanda ve daha büyük değişimler yaşanacak. Bu değişimlerin doğal çevre, insan hakları ve toplumsal fayda açılarından kontrol edilmesi gerekiyor. Su yönetimi ve su kullanımında paradigma değişiminin ana ekseni “Mevcudu daha verimli kullan, teknolojiyi kullan, doğal çevreyi ve insan haklarını koru” olmalıdır. Paradigma, bugünkü verimsiz, popülist gündelik su yönetimi anlayışından, risk yönetimine hazırlıklı, doğal çevreyi ve insan haklarını koruyan planlı, teknolojik tabanlı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı yönünde değişmelidir. Çünkü sadece su değil kalite ve miktar açısından suya erişim ve sağlıklı bir çevre “temel bir insan hakkı” olarak kabul edilmelidir. Bunun için kuramsal ve kurumsal değişim ve dönüşüm hazırlıkları yapılmalıdır. Bu da bu konuda ancak akademik ve düşünsel kuraklığın aşılması ile mümkün olabilir.

Amuran: Su Politikaları Derneği olarak yetkililere ve halkımıza iklim değişikliği nedeniyle doğan kuraklık riskinin arttığı bu süreçte neler söyleyeceksiniz? Hangi konularda toplumsal fedakarlık bekliyorsunuz?

Yıldız: Su Politikaları Derneği olarak talebimiz özellikle ülke geleceğini ilgilendiren su, gıda, çevre ve enerji gibi alanlarda tüm uzmanların ve kuruluşların bilgiye dayalı analizler yapmalarıdır. Böylece ulusal, toplumsal çıkarlarımızı ve doğal çevreyi koruyacak şekilde farkındalık yaratmalarıdır. İklim değişikliğinin yaratacağı belirsizlikler ve tehlikeler sürecektir. Bu nedenle, Su ve Gıda güvenliği gibi stratejik konuların disiplinler arası bir anlayışla ele alınması, zaman kaybını ve yanlış çözümlere savrulmamızı önleyecektir. Bu konuda disiplinlerarası temel eğitimin ve meslek içi eğitimin başlamasını öneriyoruz.

Su kullanıcıları, suyu verimli kullanmak kadar sürdürülebilir yönetilmesini denetlemek konusunda da sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı konusunda çaba göstermeli ve STK’lara destek olmalıdır.

Toplumsal fedakarlık, risk dönemlerinde su kullanımının önemli oranlarda azaltılması şeklinde beklenebilir. Aksi taktirde bu zaten zorunlu olarak yaşanır. Ancak bizim beklentimiz daha çok toplumsal bilinç oluşmasına katkı yönünde. Su kullanımı konusunda bireysel bilgilerin toplumsal bilince ve davranış biçiminde dönüşmesi için su yönetimlerine de görev düşüyor. Bu süreci teşvik etmesi, çeşitli hedefler koyması ve uygulamalar yapması lazım. Alışkanlıkları ve davranış biçimlerini değiştirmek hiç kolay değil, ancak en azından orta vadede akılcı plan ve programlarla mümkün olabilir. Bu birçok kişinin anladığı gibi sadece kampanyalarla olacak iş değildir. Verimlilik küçük yaştan itibaren eğitimin bir parçası olursa ve diğer uygulamalarla da teşvik edilirse başarı gelir. Su kullanıcılar su yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Onları göz ardı edip suyu yönetmeye çalışmak dipteki bütün vanaları açık bir havuza devamlı temiz su basıp dolmasını beklemek kadar nafile bir iş olur.

Amuran: Su talebinin kısılmasında su bedellerinin artırılması etkili bir yöntem mi, bu doğru bir uygulama olur mu? Talep yönetimi su kullanımında ne oranda bir tasarruf sağlar

Yıldız: Suyun fiyatlandırma ve talep elastikiyeti katıdır. Suyun marjinal maliyeti üzerindeki bir bedel zorunlu su kullanımı miktarını azaltmaz, israfı azaltabilir. Ancak burada bu bedeli ödeyemeyecek olanların yeterli miktarda suya ulaşma hakkı göz ardı edilmiş olur. Bu nedenle suda talep yönetiminin bir uygulaması olan bedel artışı bu kesimlerin hakları gözetilerek, kademeli su kullanım tarifesinin üst kullanım bedellerinde bir artış şeklinde ele alınabilir. Bu arada halen 13 Büyükşehir belediyemizde uygulanan kademeli su kullanım tarifelerinin yoksulun kalite ve miktar bakımından yeterli suya erişim hakkını tam korumadığını söylemeliyim. Bunun en etkili şekilde uygulanması su yönetimlerinin hane halkı gelirlerini ve hanede su kullanan kişi sayısını,bu sayıdaki değişimleri bilecek bir veri tabanı oluşturması ve bu uygulamayı bunun üzerinden yapması gerekir. Toplumcu-gerçekçi su temini ve çevre sağlığı yönetimi ekonomik ve miktar olarak kısıtlama tedbirlerine başvurmadan mevcudu en iyi kullanmak için stratejik plan yapmayı gerektirir.

Günümüzde su kaynakları yönetimi fiziksel plan ve bununla ilgili raporların dışına taşmıştır. Çok sayıda değişkeni içerecek şekilde genişlemiştir. Bunun için su temini, suyu kısa dönemli planlayıp çeşmeden akmasını sağlamak anlayışından ibaret değildir. Suyun kalite ve miktar olarak ve çevre duyarlı bir şekilde orta ve uzun dönemli sağlanmasına da hazırlıklı olmaktır. Bu hazırlık bugünlerde yaşadığımız gibi, yağışların dönemsel olarak azaldığı koşullarda suyun sosyal ve ekonomik maliyetini arttırmadan tehlike ve risk yönetimine hazır olmayı da kapsamalıdır. 

Böyle dönemlerde uygulanan talep yönetiminde asıl amaç, kuraklık tehlikesi başladığında suyu kısıtlı kullanmak ancak bunun dışındaki dönemlerde suyun daha az değil ama yaygın olarak daha verimli kullanımını ve en verimli şekilde yönetimini sağlamaktır. Bunun sonucu olarak kayıp kaçak miktarında ve verimsiz tüketimde azalma gerçekleşir. Yeni yayınlanan bir AB raporunda tam bir talep yönetimi uygulandığında kentlere temin edilen su miktarında %40 düşüş sağlanabileceği yer almaktadır. Bu nedenle toplumda kabul gören kavramlar eğitimler üzerinden su bilinci ve vizyonu oluşturmak önemlidir.

Amuran: Gelecek yıl için öneri olarak ilgili kurumlara sunacağınız ne gibi programlarınız var?

Yıldız: Önümüzdeki dönemde şu konuların öne çıkacağını düşünüyoruz: Çalışmalarımız sürüyor.

1.  Suyun havza bazında bütünleşik uyarlanabilir yönetimi

2.  Büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idarelerinin kurumsal ekonomik ve personel altyapısının geliştirilmesi.

3.  Su yönetimi için veri bankası ihtiyacı ve dijital su yönetimi teknolojileri

4.  Sınıraşan yeraltı suları uluslararası sözleşmesi hazırlıkları

5.  İklim değişikliğinin uluslararası su sözleşmeleri kapsamında ele alınması

6.  Tarımsal su yönetimindeki katılımcılık sorunu.

Amuran: Sayın Dursun Yıldız, ayrıntılı olarak su yönetiminin inceliklerini önemini hem sosyal boyutuyla hem de teknolojik açıdan anlattınız. Su yönetiminin yeni stratejilere ihtiyacı olduğunu sergilemiş oldunuz. Çok teşekkürler.

Yıldız: Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com

Kaynak:https://odatv4.com/tum-kentler-icin-uyari-donemi-27122020.html

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış