"Dünyada herkese yetecek kadar kaynak var, ancak herkesin hırsını karşılamaya yetecek kadar değil."  Mahatma GANDİ

Genel

SULAMA’DA VERİMLİLİK NASIL ARTTIRILIR ?

  Dr. Nüvit Soylu SPD Hidropolitik Akademi Merkezi Giriş Sulamada  ileri teknolojiler kullanılarak kullanılan su miktarını  % 50’ye kadar azaltmak mümkündür Bugüne değin sulama yatırımlarına sosyo politik faktörlerin de etkisiyle bütçeden her zaman önemli miktarda  kaynak ayrılmıştır. Ancak ülkemizde sulama yatırımları uygulamalarının belirli bir bölümünden  beklenen sonuçlar alınmayarak doğal kaynaklar ve mali kaynaklar telafisi mümkün olmayacak şekilde israf edilmiştir. Sulama yatırımlarında kaynaktan tarla başına kadar mevcut ve yaygın sistem açık kanal sulamalarının borulu sisteme dönüştrülmesi, buharlaşma ve sızma yoluyla yatırım için planlanan su talebindeki kayıpların % 50 azalmasını sağlamaktadır. Sulamada tarla içinde yağmurlama ve damla sulama, yeni teknolojilerin kullanılması verimliliği olumlu etkilerken, su ve toprak kaynaklarının korunarak kullanılmasına da olanak tanımakta, maliyetleri önemli ölçüde düşürmektedir. Modern Sulama Teknolojileri Damla sulama sistemleri, sulama teknolojileri arasında en önemlilerinden biridir. Yüzey sulamasının aksine damla sistemi sayesinde suyu doğrudan bitkinin köküne azar azar ulaştırmak ve böylece su israfını önlemek mümkündür. Bu sistemde su, toprak yüzeyine veya hemen altına yerleştirilen su boruları içerisinde düşük basınçla dolaşır. Su, borulardaki küçük deliklerden yavaş ve basit bir hızla toprağa sızar. Bitkiler ideal bir nem ortamından hoşlandıkları için damla yöntemi genellikle ürün miktarını da arttırır. Hindistan, İsrail, Ürdün, İspanya ve ABD’de yapılan çalışmalar göstermiştir ki, damla yöntemi ile su kullanımı % 30–70 azaltılabilmekte, ürün verimi de % 20–90 artırılabilmektedir. Yağmurlama yöntemi de uygun dizayn edildiği takdirde damla yöntemi kadar etkili olabilmektedir. Geleneksel yüksek basınçlı sulama fıskiyeleri, daha geniş alanı sulayabilmek için suyu mümkün olduğu kadar yükseğe püskürtüyorlar. Ancak su havada ne kadar çok zaman geçirirse, bitkilere ulaşmadan o kadar çok buharlaşır. Buna karşılık yeni düşük basınçlı fıskiyeler toprağın biraz üzerine yerleştirilip suyu daha kısa mesafeye püskürtmektedir. ABD’nin Teksas eyaletindeki  birçok çiftçi bu tip püskürtücüler kullanarak suyun % 90–95’ini bitkiye ulaştırmayı başarmıştır. Ancak sulamada verimlilik sadece yeni, teknolojileri kullanılması ile sağlanamamaktadır. Sulama yatırımlarının inşaat safhası için harcanan çaba sulamanın gerçekleşmesini sağlayacak tarla içi yatırım ve hizmetler için de gösterilmeldir. Bu açıdan bakılmaması halinde  yapılan yatırımlar toprak  kaynaklarında ciddi tahribatlar yapmaktadır. Sulama ile  üretim ve verim artışı beklenirken çoraklaşma ile sulamaya açılan azımsanmayacak miktarda tarım toprakları artık tarım yapılamaz hale dönüşmektedir. Yerüstü ve yeraltısu kaynaklarımızın kalite ve niteliklerini bozulmaktadır. Bugün yapılan birçok hesaplamalarda, yatırımların doğru yönlendirilmesi bakımından, mevcut sulama yatırımlarının rehabilitasyonunun beklenen faydayı optimal düzeye çıkararak, bölgesel anlamda ihtiyaç duyulan birçok yatırımı geçersiz kılabileceği, mevcut yatırımın gelişen ihtiyaçlara yanıt vereceğini ortaya koymaktadır. Mevcut suyun ekonomik kullanımını sağlayan borulu sistemlerin tesisi ve tarla içinde damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin kullanılması sulama alanlarında halen kullanılan su talebini azaltarak daha fazla alan sulanmasına olanak tanımaktadır. Mevcut sulama sistemlerinin, toprak yapısı, su kalitesi ve ürün çeşidi dikkate alınarak, yağmurlama ve damla sulama yöntemlerine dönüştürülmesiyle; - Aynı miktar su ile daha fazla alan sulanmasını, - Kullanılan elektrik sarfiyatının azaltılmasını, - Gübre israfının önlenmesini - Toprak ve su kalitesinin korunmasını - Maliyetlerin düşürülmesini sağlayacaktır Açıklanan durum çerçevesinde sulama yöntemleri konusunda gelişmiş sulama sistemlerinin üretilmesi ve kullanılması sağlanarak, suyun ekonomik kullanımıyla bitkisel üretim ve verim artışı, suyu ekonomik kullanmak, diğer girdi kullanımlarını azaltmak bu sistemlerle maliyetleri düşürmek, birim alandan elde edilecek verim artışına paralel çiftçi gelirlerini arttırarak rekabet gücü yaratmak mümkün olabilecektir. ABD’de İleri Sulama Teknolojisi Ekinlerin gerçekte ne kadar suya gerek duyduktan konusunda daha fazla bilgi sahibi olunması da suyun veriminin artmasını sağlayabilir. Örneğin, Califonia Su Kaynaklan Ofisi, eyaletin önemli tarım alanlarında 100 otomatik ve bilgisayar denetimli meteoroloji istasyonunu kapsayan bir ağ olan Califonia Sulama Bilgi Yönetim Servisinden (CIMIS) yararlanmaktadır. Her istasyonda saat başı yerel iklim bilgileri, güneş radyasyonu, rüzgar hızı ve yönü, nispi nem oranı, düşen yağmur miktarı, hava ve toprak sıcaklığına ilişkin bilgiler toplanmakta ve bu bilgiler Sacramento'daki merkezi bilgisayara gönderilmektedir. Bilgisayar, istasyon bulunan her yöre için, buharlaşma referans değerleri saptanmaktadır. Çiftçiler bu değerleri kullanarak, kendi ekinleri için bitki ve su sathından buharlaşma oranlarını saptayabilmekte  ve ne zaman ne kadar sulama yapacaklarını doğru şekilde belirleyebilmektedir. Berkeley'de Califonia Üniversitesi'nde 1995'de yapılan bir araştırma,sulama programlamasında CIMIS'ı kullanan çiftçilerin, ortalama olarak, yüzde 8 oranında rekolte artışı sağladığını ve su kullanımını yüzde 13 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Ekonomik kazanç artışı ise, bir hektar yoncada 99 dolar ile bir hektar lahanada 927 dolar arasında değişiyordu.[1].Benzer zirai meteoroloji ağları Arizona, Washington eyaleti, ve PasifikKuzeybatı yöresinde de faaliyet göstermektedir. Bilgisayar sahibi Amerikançiftçileri, ABD Tarım Bakanlığı'nın NCRS Scheduler programı dahil olmak üzere popüler bilgisayar programlarından birini kullanarak sulamalarını daha doğru şekilde zamanlayabilmektedir. Küresel düzeyde ise. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü sulama ve ekin planlaması için Dünya Su ve iklim Atlası adlı bir bilgisayar uygulaması geliştirmiştir. CDROM olarak veya internet aracılığı ile ulaşılabilen atlasta, dünya çapındaki 56,000 meteoroloji istasyonundan derlenmiş, 1961 ile 1990 dönemine ilişkin zirai meteoroloji verileri yer almaktadır. Bu atlas, belirli yörelerde belirli ekinleri yetiştirmek için yeterli yağmur olup olmadığım belirlemenin yanısıra, ekinlerin ve ekin çeşitlerinin yerel iklim şartlarına daha iyi uyum sağlamaları için de kullanılabilmektedir[2]. Sulama suyunun verimliliğinin artışı Teknik,İdari,Kurumsal ve Tarımsal açılardan ele alınması gereken bir konudur. Bu dört alanda yapılacak düzenlemelerle sulama suyunun verimliliğini arttırabilmek mümkündür. Bu konuda yapılan birçok çalışma incelendiğinde Tablo1 de verilen öneriler ortaya çıkmaktadır.
Tablo 1.Sulama Suyu Verimini Arttırmak  için Öneriler   
KATEGORİ Önerilen İşlem
Teknik
 1. Suyun araziye  daha eşit yayılmasını sağlamak için arazi tesviyesi yapılması
 2. Su dağılımını geliştirmek için salma sulama
 3. Suyun daha eşit yayılması için etkin yağmurlama sistemi
 4. Buharlaşma ve rüzgar sürüklemesinden oluşan kayıpları önlemek için düşük enerjili  verimli yağmurlama sistemleri
 5. Suyun toprağa süzülmesini sağlamak ve yüzey akışını azaltmak için saban kanalları
 6. Buharlaşma ve diğer su kayıplarını azaltmak ve ekin rekoltesini artırmak için damla sulama
İdari
 1. Daha iyi sulama planlaması
 2. Suyun zamanında dağılımı içim kanal işletmesini iyileştirmek
 3. Suyu ekinlere en çok gerektiği zaman vermek
 4. Su tasarrufu sağlayan çiftçi eğitimi  ve arazi hazırlanması
 5. Kanalların ve ekipmanların daha iyi korunması
 6. Drenaj ve kanal suyunun geri kazanılması
Kurumsal
 1. Çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve verimli tarım için su  kullanıcıları arasında örgütler kurmak
 2. Sulama suyu ücretlerine bilinçli ve planlı bir sübvansiyon
 3. Verimli ve adil ve sürdürülebilir  su yönetimi yaratmak için yasal çerçeve ve etkin kurumsal yapı  oluşturmak
 4. İler teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması için kırsal altyapıyı güçlendirmek
 5. Eğitime çalışmalarının arttırılması
Tarımsal
 1. Sulama suyunun her damlasından yüksek rekolte alınacak şekilde  ekin çeşitlerini seçmek
 2. Toprak neminden yararlanmayı azami düzeye çıkarmak için karışık ekim
 3. Toprak ve su tuzlaması riskini azaltmak ve verimi azami düzeye çıkarmak için dönüşümlü ekim yapmak
 4. Suyun kısıtlı ya da güvenilir olmadığı yerlerde kuraklığa dayanıklı ekinler seçmek
 5. Su verimi yüksek ekin çeşitleri yetiştirmek
Kaynak: Amy L.Vickers Handbook of Water Use and Conservation .Amberst,MA.Amy Vickers &  Associates 1999.   [1] Postel .S.”Sulu Tarımı Yeniden Canlandırmak  Dünyanın Durumu 2000 TEMA YAYINI  Sayfa 47-73   [2] Postel .S.”Sulu Tarımı Yeniden Canlandırmak  Dünyanın Durumu 2000 TEMA YAYINI  Sayfa 47-73  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış

Ziyaretçi İstatistikleri

Aktif ziyaretçi sayısı: 15 Bugünkü ziyaretçi sayısı: 477 Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 70923