ÜLKEDE SU BARIŞI DÜNYADA SU BARIŞI 

Genel

MAKİ EKOSİSTEMLERİNİ ZEYTİN BAHÇELERİNE DÖNÜŞTÜRMEYİN

Ne var ki, yok oluş/ediliş sürecinin ayırdında olan duyarlı kişiler hep bunu söylüyor; “…bişey yapmalı”! İyi de, ne yapmalı? “- Kültür…” diyorum ben; “- Öncelikle kültür de dönüştürmeli!” Nasılını bana sormayın, ne olur; ben sanatçı değilim, en azından başlangıç olarak onlara sorabilirsiniz sözgelimi. *** Her zaman olduğu gibi, bu değinin yayımlanmasının üzerinden geçen üç yıl boyunca, bir tek kişi çıkıp da; “ – Vay be; bu maki ekosistemleri de neymiş be abi !” demedi. Hayır hayır; haksızlık yapmayayım, dedi☻; Orman Genel Müdürlüğü‟nün (OGM) pek “nadide” yöneticileri ile “Ormanların ve Suların Bakmayanı”, daha doğrusu “…göremeyeni”; çok daha doğrusu (!), “bakıp da yalnızca işine yarayabileceklerini görebileni”; “- Maki ekosistemleri de zeytinliklere dönüştürülmeli; yerleşme, turizm, tarım, sanayi vb amaçlarla kullanılabilecek yeni arazilere gerek var çünkü!” dedi. Ben de hiç olmazsa bu “…Sessiz Tartışmalar”da maki ekosistemlerinin başına örülen, örülecek olan yeni çorapları tartışayım (!) istedim. Avantacılıktan, kolaycılıktan hiç vazgeçmiyorlar… OGM‟nin “zeytinciliği geliştirme” söylemiyle başlattığı uygulamayı 1990‟lı yılların sonunda, deyim yerindeyse, “kafama takmıştım”: 1983 yılında çıkarılan 2896 sayılı yasayla 6831 sayılı Orman Kanunu‟ nun başta 57. olmak üzere çok sayıda maddesi değiştirilmiş, yeni ek ve geçici maddeler getirilmişti. Ardından, 57. madde, 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı yasayla bir yine kez daha yeniden düzenlenmiş; ilgili yönetmelikler de peş peşe yeniden düzenlenmişti. Otuz yılı aşkın bir süredir özellikle 57. maddede yapılan bu düzenlemelerin;  Anayasanın 169. maddesine aykırı olduğunu, kendi içinde bile çeliştiğini;  “devlet ormanı” sayılan yerlerden yararlanmanın özelleştirilmesine yol açabileceğini;  artık çağdışılaşmış “bozuk/verimsiz orman” tanımına uyduğu varsayılan yerlerdeki orman ekosistemlerinin, en iyi durumda “ağaç tarlalarına” dönüştürüleceğini;  orman ekosistemleri içinde özellikle yabanıl yaşamın sürdürülebilmesi için yaşamsal önem sahip olan “açıklıkların” yok edileceğini; çıkarılan yönetmelikler ile tamimlerin de bu maddeye aykırı olduğunu öne sürüyor ancak kimselere anlatamıyorum. İçerdiği çelişkilere karşın şimdilerde de yürürlükte bulunan 57. madde şöyle: “Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir. … Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. İmar ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanlarında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara ait hükümler göre yürütülür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali, üretim, taşıma ve diğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları boşaltıp ağaçlandıracaklara tarife bedeli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.”* İzleyen yıllarda, Ağaçlandırma Yönetmelikleri birçok kez yeniden düzenlenmiştir. 6831 sayılı yasanın 57. maddesi ilk kez 1983 yılında çıkarılan 2896 sayılı yasayla, değiştirilmiş; “Ağaçlandırma Yönetmeliği” furyası da bundan sonra başlamıştır. Sözgelimi, Yönetmelik, 1984-2013 döneminde tam 11 kez (1984, 1987, 1989, 1994, 1996, 1998, 2003, 2004, 2009, 2012 ile 2013) tümüyle ya da kısmen değiştirilmiştir. tüm makaleyi okumak için lütfen tıklayınız Maki ekosistemlerini yok ettirmeyin !  
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın

Sadece üyelerimiz yorum yapabilir, hemen ücretsiz üye olmak için Tıklayın

(E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)
Yorumu Gönder
Henüz Yorum Yapılmamış